I skymningsljuset

Många gånger har jag fått frågan om hur mycket av det som huvudpersonen i mina böcker, Tessa, upplever är mina egna erfarenheter. Sant är att Tessas berättelse är hopvävd med min egen och att båda följer en liknande röd tråd. Det som är identiskt är känslorna, därifrån uttrycket ”känslobiografi” som omskrivning för mitt arbete. Men även om Tessa och jag är mycket lika varandra lever vi två olika liv. I andra delen av I-skymningsljuset-serien låter jag Tassa möta mig. En upplevelse i Tessas värld, beskriven genom Tessas tanke- och uttryckssätt. Så som vi möts skiljs vi åt igen – för mig en markering att vi inte hör ihop som ”en-och-samma-person”.

Tessa är min skapelse för att uttrycka och beskriva hur en social isolation kan upplevas och kännas. Tessa blev till när jag började skriva ner mina tankar och med det påbörjade bearbetningen av mitt liv, ungefär vid tidpunkten då min utredning för Aspergers syndrom gjordes. Först var det bara ord och korta meningar som stötte min personlighetsbeskrivning. Hursomhelst tog det inte lång tid innan min livliga fantasi tog över och satte igång att forma om känslorna och upplevelserna till någon annans berättelse. Genom Tessa fick jag ett helt nytt perspektiv och med det möjligheten att kunna se och förstå utifrån det jag är bra på: Att observera. Jag speglade mina erfarenheter och lyckades titta in i mig själv utifrån – precis så som jag tidigare analyserade situationer och kunde uppfatta andra. Steg för steg gick mitt arbete med mig själv framåt. Ju mer jag förstod och accepterade ju klarare blev synen om hur tillvaron fungerar för mig i sin helhet. Min självkänsla och mitt självförtroende växte och gav mig identiteten jag saknat under så många år: Självständighet – en riktig människa.

Det som i första delen av serien är framträdande och upplevs som initial hjälp är vägen till diagnosen och därmed förståelsen för svårigheterna. Ett uppvaknande. Från och med Del 2 tar Tessa avstånd från stämpeln ”att vara hindrad i sin funktion”, som en diagnos onekligen sätter i det samhället de flesta av oss föds och växer upp i. På ett liknande sätt som jag, lär Tessa känna sig själv på ett annorlunda och helt nytt vis. Den begynnande transformationen av rädslorna och låsningarna, och insikten att hon kan leva ett liv som alla andra när hon får tillgång till alla sina sinnen, gör Tessa till en hel människa.

Grundmuren Del 2 bygger på är en sinnes-, balans- och intuitionsträning där naturens kraft kompletterar nya sätt att tänka. Det stödjer sig på övningar och träningen jag hittade på och genomförde tillsammans med mina barn, båda med diagnoser inom autismspektrum (då 7 och 5 år gamla). I början ville jag bara testa möjliga övningar som kunde beskrivas i boken, barnen följde med mest för att leka i skog och mark. Rätt så fort upptäckte vi dock att utflykterna och de äventyrliga uppgifterna vi gav oss själva förändrade vår relation till naturen – den blev plötsligt till en oväntad och överraskande stor tillgång. Vi började på allvar utforska, träna och skärpa uppfattningsförmågan och kroppens möjligheter. Arbetet vi gjorde tillsammans, mest genom upplevelser, pyssel och informationssökande, blev större och större. Idag omfattar det en flerårig träning inom många olika områden så som sinnes- och balansträning, kroppsfunktioner, intuition, annorlundaskap, elementlära, uppfatta och tolka stämningar, balans och flyt i livet, utveckling och samlevnad, den inre kraften, medvetandet och andlighet. Den resulterande mognaden och därmed förståelsen för livet och vår omgivning har hjälpt mina barn att bli självständigare i en social struktur som inte alltid är självklart lätt. Idag märks det knappt längre att de i vissa situationer behöver anstränga sig mer än andra. Öppenheten och acceptansen för att vara annorlunda ger mina barn även chansen att samtidigt kunna få vistas i den värld där alla åtta sinnen, det vill säga intuitionen, bestämmer vägen och därmed trivsel och välmående. Sinnesvärlden där många högsensibla och begåvade människor känner sig hemma på ett naturligt sätt, så som Tessa också.

Jag har börjat använda mina erfarenheter för att vägleda även andra som vill hitta sin inre kärna och lugnet i livet. Det som jag idag upplever som någonting grundläggande i vår existens är kännedom, känsla och träning av den fysiska kroppen och dess möjligheter. Likaså öppenhet för allt annat vi består av och har funktioner för: Intuitionen, det som vi ibland kallar för den inre rösten, den inre kompassen eller det sjätte sinnet. Många av övningarna som ingår i Tessas träning och beskrivs i boken ”Del 2 Insikt” är hämtade ur mitt ”erfarenhets-förråd” och omfattar följande:

Sinnesträning: Övningar där vi blir mera medveten om våra sinnen se, höra, lukta, smaka och känna. Vi lär oss att låta dem aktivt ta del genom att observera.

Balansträning: Fysisk träning där vi ökar och stärker kroppskänslan.

Intuitionsträning: Träning där vi låter allt vi är ta del. Vi lär oss sammanhang, funktioner och samarbetet mellan minnet (allt som är lagrat medvetet och omedvetet), observationerna från de fysiska sinnen och det som bara kommer till oss. Övningar som tömmer och stänger av tankeverksamheten för att kunna ta emot det som är. Förståelse för processerna som skapar rädslor och övningar som gynnar transformationen.

Liksom min fortsätter Tessas resa efter att hon befriat sig från den största delen av lasten som tyngt henne genom livet. Skymningsljusets lugn, som för Tessa symboliskt sett är tiden för bearbetning och avslutning växlar färgen och blir till regnbågens praktfulla spektra: Ljusets renaste färgblandning och med det sanningen. Genom många nya höjdpunkter och mödor får Tessa växa till sig för att hitta sin inre kärna – skatten vid regnbågens slut – och bli en sann människa. ”Regnbågsfärger” den tredje boken i serien om Tassa räknas bli klart för publicering i början av året 2016.

Varmt välkommen att ta kontakt med mig om du vill veta ännu mer om mig och mitt arbete!